หัวข้ออบรม

Clinical Palliative care for Community Nurses (CPCN)
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Clinical Palliative care for Community Nurses รุ่นที่ 1 ภาคทฤษฎี 21-24 พ.ค.62 ปฏิบัติ 27 พ.ค.-14 มิ.ย 62 4 สัปดาห์ 100 พยาบาลดูแลศูนย์ PC รพช. เขตบริการสุขภาพ 3,4,5,6 ไม่มีค่าลงทะเบียน
2 Clinical Palliative care for Community Nurses รุ่นที่ 2 ภาคทฤษฎี 21-24 พ.ค.62 ภาคปฏิบัติ 24 มิ.ย -12 ก.ค 62 4 สัปดาห์ 100 พยาบาลดูแลศูนย์ PC รพช. เขตบริการสุขภาพ 3,4,5,6 ไม่มีค่าลงทะเบียน
3 Clinical Palliative care for Community Nurses และเครือข่ายทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภาคทฤษฎี 21-24 พ.ค.62 4วัน 250 แพทย์และพยาบาลดูแลศูนย์ PC รพช. เขตบริการสุขภาพ 3,4,5,6 ไม่มีค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Advance Care Planning Conference 29 มีนาคม 2562
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Advance Care Planning Conference 29 มีนาคม 2562 1 วัน 200 คน บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ, สมาชิกเครือข่าย Thai Palliative Care Network , สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, Peaceful death, บุคลากรศูนย์การุณรักษ์ ไม่มีค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Palliative care for pharmacists
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Palliative care for pharmacists 27 ก.พ.-1 มี.ค. 62 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกรทั่วไป 3,000 บาท
2 Clinical Palliative care for pharmacists 27 กพ.-15 มี.ค. 62 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เภสัชกรที่รับผิดชอบงาน PC (เข้าอบรม PC for pharmacists (ภาคทฤษฎี 27 ก.พ.-1 มี.ค.62) ที่จังหวัดขอนแก่น แล้วฝึกปฏิบัติ 4-15 มีค.62 ที่รพ.แม่ข่ายที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การุณรักษ์) ยกเว้นค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Pain and Palliative Care for Doctors
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Pain and Palliative Care for Doctors 28-30 มกราคม 2562 3 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป 3,000 บาท

หัวข้ออบรม

Advance course in Palliative care
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Advance course in Palliative care 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป 2,000 บาท