หัวข้ออบรม

Certificate of palliative care in Family Medicine2
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Certicficate of Palliative Care in Family Medicine2 1 ก.ค.63- 30 มิ.ย.64 1ปี 3 ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ประกาศรับสมัคร ‼️ ฟรี

หัวข้ออบรม

Palliative care for pharmacists และ Clinical Palliative care for pharmacists ภาคเหนือ
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Palliative care for pharmacists 14-16 สิงหาคม 2562 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกรและทีมสหสาขา ไม่มีค่าลงทะเบียน
2 Clinical Palliative care for pharmacists 14 -30 สิงหาคม 2562 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เรียนทฤษฎี 3 วันต่อด้วยปฏิบัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน 3 วัน) ไม่มีค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Palliative care for pharmacists และ Clinical Palliative care for pharmacists ภาคกลาง
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Palliative care for pharmacists 4-6 กันยายน 2562 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกรและทีมสหสาขา ไม่มีค่าลงทะเบียน
2 Clinical Palliative care for pharmacists 4-20 กันยายน 2562 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เรียนทฤษฎี 3 วันต่อด้วยฝึกปฏิบัติ (ไม่ต้องลงทะเบียนหลักสูตร 3 วัน) ไม่มีค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Palliative care for pharmacists และ Clinical Palliative care for pharmacists ภาคใต้
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Palliative care for pharmacists หลักสูตร 3 วัน 28-30 สิงหาคม 2562 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกรและทีมสหสาขา ไม่มีค่าลงทะเบียน
2 Clinical Palliative care for pharmacists 2 สัปดาห์ 28 สิงหาคม-13 กันยายน 2562 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เรียนทฤษฎีต่อด้วยปฏิบัติ (ไม่ลงทะเบียนหลักสูตร 3 วัน) ไม่มีค่าลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

Workshop : Palliative care in End-Stage-Renal-Disease
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Palliative care in End-Stage-Renal-Disease (ESRD) 19 - 20 สิงหาคม 2562 2 วัน 80 แพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพ แพทย์ 3,000 บาท,พยาบาล 2,500 บาท

หัวข้ออบรม

Workshop : On Ethic in Palliative Care
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Workshop : On Ethic in Palliative Care 15 - 16 ตุลาคม 2562 2 วัน 80 แพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพ 2000

หัวข้ออบรม

Workshop : Palliative care in Advance Dementia
ลำดับ หัวข้อการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึก ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน
1 Workshop : Palliative care in Advance Dementia 16-17 ธันวาคม 2562 2 วัน 80 แพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพ 2000